EN İYİ 12 CHROME GELİŞTİRİCİ EKLENTİSİ 2021

Chrome’un en büyük kullanım nedeni diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonudur ve bu da onu çevrimiçi iş yerleri için en iyi seçim haline getirir. Web geliştirme işinizde veya yalnızca genel tarama sırasında olsun, muhtemelen birkaç favori Chrome uzantısına sahipsinizdir. Kullandığınız uzantılardan bu listede de görebilirsiniz, ama bu listeyle araç çubuğunuza eklemek için birkaç mücevher daha keşfedeceğinizi umuyorum.

Chrome Web Mağazası
Lighthouse
Wappalyzer
WhatFont
Eye Dropper
Window Resizer
CSS Viewer
Web Developer
Clear Cache
EditThisCookie
Marker.io
Octotree-GitHub code tree
Color Tab

--

--

Management Information System | Karadeniz Technical University | linkedin.com/in/esbiskin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store