BİTCOİN FİYAT TAHMİNİ

Bitcoin, bir merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan, aracılara ihtiyaç duymadan eşler arası bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya gönderilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. Bu yazıda sizlere Python ile Bitcoin fiyat tahmini üzerine bir makine öğrenimi projesini tanıtacağım.

Wikimedia Commons

Makine Öğrenimi kullanarak Python ile Bitcoin Fiyat Tahmini

Wikimedia Commons
Kod 02 Çıktı
Kod 04 Çıktı
Kod 05 Çıktı
Kod 06 Çıktı

Sonuç

--

--

Management Information System | Karadeniz Technical University | linkedin.com/in/esbiskin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store